Google Meet 1

Google Meet 1

Google Meet – Shareware – Windows

Tổng quan

Google Meet là một Shareware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Google Meet.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 283 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Meet là 1, phát hành vào ngày 28/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/08/2020. Phiên bản phổ biến nhất là 1, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Google Meet đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Google Meet Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Google Meet!

Cài đặt

người sử dụng 283 UpdateStar có Google Meet cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản